Moniulotteinen etnografia

Pilvi Hämeenaho & Eerika Koskinen-Koivisto (toim.) 2014

Ethnos toimite 17

Ethnos ry

393 sivua

Etnografialle ei ole löydettävissä yhtä, yksiselitteistä määritelmää. Etnografinen tutkimus tuottaa tietoa ja tulkintoja yhteisöistä ja kulttuureista. Tämä tieto rakentuu kiinteässä suhteessa tutkimuksen kohteena oleviin ihmisiin ja yhteisöihin: tutkimusaineistot kerätään kenttätyön menetelmin heidän paristaan ja heidän kanssaan. Aineistoa kerrytetään esimerkiksi havainnoiden, haastatellen ja valokuvaten. Aineiston hankinnan lisäksi etnografiaan sisältyy myös tulkintojen teon ja kirjoittamisen prosessi. Etnografia on perinteisesti ollut antropologialle ja sen lähitieteille kuten kansatieteelle ja etnologialle ominainen tutkimusmenetelmä. Sittemmin etnografiset menetelmät ovat monipuolistuneet ja yleistyneet myös muilla tieteenaloilla. Myös kentän käsite on laajentunut ja saanut uusia tulkintoja.

Etnografisen tutkimuksen uudistuminen ei kuitenkaan ole poistanut tarvetta pohtia tutkijan rooliin, valtaan ja vaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Tässä artikkelikokoelmassa esitellään etnografista tutkimusta 2010-luvulla, selvitetään millaista tietoa etnografia tuottaa ja tarkastellaan tutkijan paikkaa ja vastuuta etnografisessa tutkimusprosessissa. Artikkeleissa esitellään myös uusia, soveltavia näkökulmia etnografiaan.

ISBN 978-951-96345-9-3

ISSN 0357-511X

E-kirja luettavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-68509-3-1

Kirjaa myy Tiedekirja http://www.tiedekirja.fi/.

Hinta 25 €

Moniulotteinen etnografia -kirjan mainos (pdf)