Julkaisujen vertaisarviointiprosessi

Vertaisarviointiprosessi Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry:n tieteellisissä sarjoissa

 

Ethnos ry:n tieteelliset, vertaisarvioidut sarjat ovat: Ethnologia Fennica Ethnos-toimite

 

Mikä aineisto vertaisarvioidaan?

Kaikki julkaistaviksi aiotut tutkimusartikkelit sekä artikkelikokoelmat ja monografiat käyvät läpi vertaisarvioinnin. Pääkirjoitukset, katsaukset, kolumnit, kirja-arvostelut, mielipidekirjoitukset tms. käsitellään toimitusten sisäisesti ja voidaan julkaista ilman tieteellistä laadunarviointia.

Kuinka julkaisuehdotukset käsitellään?
Artikkeliehdotuksia haetaan pääsääntöisesti avoimella kirjoituskutsulla. Molempien sarjojen kirjoittajaohjeet löytyvät Ethnos ry:n verkkosivuilta. Tutkimusartikkeliehdotukset käsittelee Ethnologia Fennican kohdalla päätoimittaja yhdessä toimituskunnan kanssa ja Ethnos-toimitteiden kohdalla kutakin kirjaa varten Ethnoksen hallituksen erikseen nimeämät toimittajat. Ethnologia Fennican kohdalla kullekin artikkelille nimetään toimituskunnan sisällä vastaava(t) toimittaja(t), jotka voivat tarvittaessa esittää omia parannusehdotuksia käsikirjoituksiin ennen vertaisarviointiprosessia. Mahdolliset tieteellisiä kirjoja (artikkelikokoelmat ja monografiat) koskevat julkaisuehdotukset käsittelee seuran hallitus. Julkaisuehdotuksen tekijälle lähetetään ennalta ilmoitetussa ajassa tieto julkaisuehdotuksen hylkäämisestä tai vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä ja sen aikataulusta.

 

Vertaisarvioinnin järjestäminen ja anonymiteetti

Ethnologia Fennica: Päätoimittaja tai vastaava toimittaja pyytää lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä.

Ethnos-toimite: Toimittajat tai tarvittaessa Ethnoksen hallituksen nimeämä erillinen vertaisarviointiprosessin yhdyshenkilöiden työryhmä pyytää lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita. Arvioijat toimivat anonyymisti, mutta julkaisuehdotus ja arvioijien nimet säilytetään kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta. Asiantuntijaksi ei voida valita henkilöä, joka on käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana. Vertaisarviointi toteutetaan siten, että sekä vertaisarvioijat että tekijät pysyvät toisilleen nimettöminä. Toimittajat tai yhteyshenkilöiden työryhmä lähettää asiantuntijalausunnot käsikirjoituksen kirjoittajille.

Mitä prosessissa arvioidaan?

Prosessissa arvioidaan aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta, sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla. Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin. Kuka päättää käsikirjoituksen julkaisemisesta? Lausuntojen pohjalta päätoimittaja, toimittajat tai toimituskunta tekee lopullisen päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta. Tekijöille lähetetään ennalta määritellyn aikataulun puitteissa tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset. Samalla tekijöille lähetetään arvioijien lausunnot tai päätoimittajan tiivistelmä niistä.

 

OHJEET VERTAISARVIOIJILLE

Lausunnon luvatessaan asiantuntija vahvistaa ymmärtävänsä seuraavat periaatteet ja sitoutuu niihin:

  • Kaikki arvioitavat käsikirjoitukset ovat luottamuksellista aineistoa.
  • Niistä ei saa keskustella eikä niitä saa näyttää ulkopuolisille.
  • Julkaisemattoman käsikirjoituksen sisältöä ei saa käyttää omaksi edukseen.

Asiantuntijalausunnon tarkoituksena on auttaa päätoimittajaa, toimittajia tai toimituskuntaa päättämään tarjotun käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta ja auttaa käsikirjoituksen viimeistelyssä mahdollisimman korkeatasoiseen muotoon. Kopio lausunnosta, tai sen tiivistelmä, lähetetään aina myös kirjoittajalle. Asiantuntija kirjoittaa lausunnon, joka ottaa perustellen kantaa käsikirjoituksen ansioihin ja puutteisiin sisällön, rakenteen, mahdollisen kuvituksen ja muiden huomionarvoisten seikkojen osalta.

Tyypillinen arviolausunto on pituudeltaan 2–6 liuskaa, ja se lähetetään päätoimittajalle sovitun aikataulun mukaisesti. Asiantuntijan toivotaan käyttävän arviossaan seuraavaa asteikkoa: 

  1. Käsikirjoitus on julkaistavissa sellaisenaan
  2. Käsikirjoitus on hyväksyttävissä, jos siihen tehdään esitetyt muutokset ja korjaukset
  3. Käsikirjoitus suositellaan hylättäväksi 

Arviointia tukevat esimerkiksi seuraavat kysymykset: Esitelläänkö tutkimuskysymys, aineisto ja menetelmät ymmärrettävästi ja riittävällä tarkkuudella? Tuntevatko kirjoittaja lähteet ja aihepiirinsä kirjallisuuden ja hyödyntääkö sitä riittävästi ja luotettavasti? Kytkeytyykö esitelty teoreettinen, metodologinen tai käsitteellinen viitekehys empiiriseen esimerkkiin toimivalla tavalla? Tekeekö kirjoittaja tekstissään sen, mitä johdannossa lupasi, ja tukeeko aineisto päätelmiä? Mikä on tulosten omaperäisyys ja uutuusarvo suhteessa aiempaan tutkimukseen? Muodostaako teksti rakenteeltaan tasapainoisen, perustellun ja eheän kokonaisuuden, jossa kerronnan kaari kantaa alusta loppuun asti? Mikä on kirjoituksen mahdollisen kuvituksen ja tekstin suhde, ovatko kuvat informatiivisia ja tarpeellisia? Mitkä ovat käsikirjoituksen ansiot alan tutkijoiden ammattitaidon edistämisen näkökulmasta? Onko käsikirjoitus ymmärrettävä lähinnä kyseistä tieteenalaa tunteville vai laajemminkin akateemiselle tai suurelle yleisölle?Ethnos-toimitteissa: Muodostavatko artikkelit selkeän ja johdonmukaisen kokonaisuuden?

Asiantuntijalausunto kirjoitetaan rakentavasti, kannustavasti ja perustellusti ottaen huomioon, että kirjoittajien tyylit ovat erilaisia ja moniäänisyys kuuluu tutkimukseen. Jos asiantuntija pitää käsikirjoituksen teoreettista viitekehystä, tutkimuskirjallisuutta, lähdeaineistoa tai menetelmiä puutteellisina, hänen on tarkoitus auttaa kirjoittajaa konkreettisilla ehdotuksilla käsikirjoituksen parantamiseksi. Lausunnossa on tuotava esiin käsikirjoituksen päällekkäisyys aiemmin julkaistun aineiston kanssa, sekä mahdolliset epäilyt plagioinnista tai puutteista viitteiden ja lähteiden merkinnän suhteen. Lausunnosta ei makseta palkkiota, mutta asiantuntija-arviointitehtävät lasketaan tieteelliseksi ansioksi.